เกี่ยวกับเรา

บรรษัทภิบาล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ,พนักงานรวมถึงลูกค้าทุกระดับ ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยยึดถือปรัชญาของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ ดังนี้
• การดําเดินการงานที่โปร่งใส่ (TRANSPARENCY)
• ความยุติธรรมและซื่อสัตย์ (FAIMESS AND INTEGRITY)
• ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (RESPONSIBILITY)
• การสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย(CREATION OF LONG-TERM VALUE TO ALL STAKEHOLDERS)
• ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทําที่ สามารถชี้แจงหรืออธิบายได้ ACCOUNTABILITY)
• ส่งเสริมด้านเทคโนโลยี่เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ “วิธีปฏิบัติที่ดี” (PROMOTION OF BEST PRACTICES)

ข้อมูลบริษัท


ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
สถานที่ก่อตั้ง : 32/735 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
เริ่มก่อตั้งเมื่อ : 5 เมษายน 2544
เลขทะเบียนการค้า : 0615562000398
โทรศัพท์ : 0617896969
อีเมล์ : kroofs6969@gmail.com
เงินทุนจดทะเบียน : 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
หุ้นสามัญ : จํานวน 50,000.00 หุ้น (ห้าหมื่นหุ้น)

นโยบายบริษัทฯ

บริษัทฯมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนร่วมองค์กรที่สําคัญ ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารการจัดการ อย่างสุด ความสามารถในทุกกรณี ด้วยความซื่อตรง,ซื่อสัตย์จุจริตและด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และราย ย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งชี้แจ้งรายรับ-รายจ่ายครบถ้วนตามความเป็นจริง
2. พนักงาน : บริษัทฯ จะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มี ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ําเสมอ ปฏิบัติ ตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งคัดรวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆที่ไม่เป็น ธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การทํางานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความ สุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยความเสมอภาค
3. ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริการงานด้านก่อสร้างและผลิตสิ้นค้าให้มีคุณภาพและตามมาตรฐานของงาน ในราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ําเสมอแสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่ม ประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ดีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
4. คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ จะไม่ดําเนินการที่ทุจริตในการค้าและเจ้าหนี้ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชําระคืน การดูแลคุณภาพ หลักทรัพย์ค้ําประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทําข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
5. คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯจะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบ กติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามทําลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง
6. สังคมส่วนรวม : บริษัทฯ จะไม่กระทําการใดๆที่ส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ สภาพแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อสังคม เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกของ ความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุม ให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมย์ของกฏระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กํากับดูแล

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้